https://skihockey.klubb.nif.no/arrangementer/skoytehockeyskolen/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=/arrangementer/skoytehockeyskolen/KontakterJorunn SundeLeder skøyte- og hockeyskolenhockeyskolen@skihockey.no41104015
https://skihockey.klubb.nif.no/arrangementer/skoytehockeyskolen/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/arrangementer/skoytehockeyskolen/KontakterJohn BunæsLeder rekrutteringsgruppenrekruttering@skihockey.no90879905

 

 

 I fokus